Missie en visie

De identiteit van de Prins Mauritsschool

De Prins Mauritsschool is een school voor protestants-christelijk primair onderwijs, uitgaande van de Stichting Reformatorisch Onderwijs te Delft. In de statuten van de Stichting is vastgelegd dat de school reformatorisch onderwijs geeft.

Bij de werving van bestuurs- en personeelsleden wordt gevraagd de statuten te onderschrijven, en wordt verwacht dat de christelijke levensovertuiging zichtbaar wordt in het dagelijks leven.

Wanneer u voor de Prins Mauritsschool kiest merken u en uw kind dagelijks iets van de identiteit van de school.

De school verwacht dat elke ouder die een kind aanmeldt de grondslag en doelstellingen van de school onderschrijft of respecteert. Ouders bekrachtigen dit met een handtekening op het inschrijfformulier.

Klik hier voor het document "Visie op identiteit", waarin beschreven staat waar de school voor staat en hoe we dit zichtbaar willen maken in de praktijk. Hieronder samengevat:

Waar we voor staan:

1) We verzorgen "bijzonder goed onderwijs" op een school met een open toelatingsbeleid

2) We zijn een Reformatorische school en staan daarmee in een stevige christelijke traditie. De Bijbel wordt uitgelegd zoals dat in de Drie formulieren van Enigheid gebeurt.

3) We willen een school zijn waar christenen uit allerlei kerken of gemeentes zich thuis voelen

4) We bieden, in aansluiting op de opvoeding thuis en in de kerken, verdieping en groei in het geloofsleven van kinderen

5) We brengen alle kinderen (ook die van huis uit geen christelijke achtergrond hebben) bewust in aanraking met de Bijbel en het evangelie van Jezus Christus

Hoe het in de praktijk zichtbaar is:

6) Centraal in ons onderwijs staat de liefde tot God en de naaste. Het christelijk geloof is merkbaar in zichtbaar in alle vakken en de manier waarop met elkaar omgegaan wordt.

7) We spreken met kinderen over Gods liefde, zonde, genade, bekering en geloofsgroei als concrete realiteit in hun leven

8) Bij het benoemen van leerkrachten is persoonlijk geloof in Jezus Christus en het aanvaarden van de Bijbel als gezaghebbend Woord van God cruciaal

9) Bij de inschrijving van nieuwe leerlingen is de identiteit van de school altijd een belangrijk onderwerp van gesprek

10) Bijbels onderwijs heeft een vaste plek op het rooster. Zowel het hanteren van een goede Bijbelvertaling als het begrijpelijk maken van de Bijbelse boodschap zijn belangrijk.

11) We besteden aandacht aan de belangrijkste gebeurtenissen in de kerkgeschiedenis

12) We vieren de christelijke feestdagen en versterken de onderlinge gemeenschap in vieringen

13) We bidden voor de school en helpen de kinderen door hen te leren bidden

14) We zingen psalmen, lofzangen en geestelijke liederen op school

Het motto van de school is "bijzonder goed onderwijs"

Het fundament van onze visie is tegelijk ook onze missie, namelijk de Bijbelse boodschap voorhouden en voorleven. Onze woorden en daden zijn in overeenstemming met elkaar.

Bijzonder

De boodschap van de Bijbel is het fundament en de kern van het onderwijs en in het persoonlijk leven van iedereen die werkzaam is op de Prins Mauritsschool. Daarbij is er aandacht voor de brede vormende taak van het onderwijs en het overbrengen van de christelijke waarden.

Bijzonder goed

De school biedt een warme en veilige omgeving voor leerlingen, ouders en personeel. De school is een transparante, betrouwbare en lerende organisatie. Om de kwaliteit te waarborgen werken leerkrachten, zowel persoonlijk als teambreed, aan de continue ontwikkeling van het onderwijs.

Bijzonder goed onderwijs

Er wordt gewerkt aan transparant en kwalitatief goed onderwijs omdat elk kind recht heeft op hoogwaardig onderwijs. Er is zoveel mogelijk sprake van maatwerk zodat alle leerlingen, zowel leerlingen met een initiële achterstand, de gemiddeld presterende leerling als ook de meer-hoogbegaafde leerlingen een uitdagend en passend aanbod krijgen.

Social media

Blijf op de hoogte door ons te volgen

Ziek melden

Is uw kind vandaag ziek? Meld ons dit uiterlijk voor 8.45 uur

ziek melden ››

Meld pesten

Zie je dat iemand gepest wordt op de Prins Mauritsschool? Meld ons dit(anoniem)

meld pesten ››

Contactgegevens

Nassaulaan 54
2628 GJ  Delft

Telefoon
015 - 256 82 51
E-mail
directie@prinsmauritsschool.nl

Scroll naar boven