Missie en visie

De identiteit van de Prins Mauritsschool

De Prins Mauritsschool is een school voor protestants-christelijk primair onderwijs en gaat uit, van de Stichting Reformatorisch Onderwijs in Delft. In de statuten van de Stichting staat dat de school reformatorisch onderwijs geeft.

Bij de werving van bestuurs- en personeelsleden vragen we de statuten te onderschrijven. Ook verwachten we dat de christelijke levensovertuiging zichtbaar wordt in het dagelijks leven.

Wanneer u voor de Prins Mauritsschool kiest, merken u en uw kind dagelijks iets van de identiteit van de school.

We vragen aan elke ouder die een kind aanmeldt om de grondslag en doelstellingen van de school te onderschrijven of respecteren. Als ouders zet u hiervoor een handtekening op het inschrijfformulier.

Klik hier voor het document 'Visie op identiteit'. Hierin leest u waar we als school voor staan en hoe we dit zichtbaar willen maken in de praktijk. Hieronder samengevat:

Waar we voor staan:

 1. We verzorgen 'bijzonder goed onderwijs' op een school met een open toelatingsbeleid. Iedereen is welkom.
 2. We zijn een reformatorische school en staan daarmee in een stevige christelijke traditie. We leggen de Bijbel uit zoals dat in de Drie formulieren van Enigheid gebeurt.
 3. We willen een school zijn waar christenen uit allerlei kerken en gemeenten zich thuis voelen. Maar waar ook kinderen welkom zijn die geen christelijke achtergrond hebben.
 4. We bieden, in aansluiting op de opvoeding thuis en in de kerken, verdieping en groei in het geloofsleven van kinderen.
 5. We brengen alle kinderen bewust in aanraking met de Bijbel en het evangelie van Jezus Christus. Ook de kinderen die van huis uit geen christelijke achtergrond hebben.

Hoe het in de praktijk zichtbaar is:

 1. Centraal in ons onderwijs staat de liefde tot God en de naaste. Het christelijk geloof is merkbaar en zichtbaar in alle vakken en de manier waarop we met elkaar omgaan.
 2. We spreken met kinderen over Gods liefde, zonde, genade, bekering en geloofsgroei als concrete realiteit in hun leven
 3. Bij het benoemen van leerkrachten is persoonlijk geloof in Jezus Christus en het aanvaarden van de Bijbel als gezaghebbend Woord van God cruciaal.
 4. Bij de inschrijving van nieuwe leerlingen is de identiteit van de school altijd een belangrijk onderwerp van gesprek.
 5. Bijbels onderwijs heeft een vaste plek op het rooster. Zowel het hanteren van een goede Bijbelvertaling als het begrijpelijk maken van de Bijbelse boodschap zijn belangrijk.
 6. We besteden aandacht aan de belangrijkste gebeurtenissen in de kerkgeschiedenis.
 7. We vieren de christelijke feestdagen en versterken de onderlinge gemeenschap in vieringen.
 8. We bidden voor de school en helpen de kinderen door hen te leren bidden.
 9. We zingen psalmen, lofzangen en geestelijke liederen op school.

Het motto van de school is 'bijzonder goed onderwijs'

Het fundament van onze visie is tegelijk ook onze missie, namelijk de Bijbelse boodschap voorhouden en voorleven. Onze woorden en daden zijn in overeenstemming met elkaar.

Bijzonder

De boodschap van de Bijbel is het fundament en de kern, zowel in het onderwijs als in het persoonlijk leven van iedereen die werkzaam is op de Prins Mauritsschool. Daarbij hebben we aandacht voor de brede vormende taak van het onderwijs en het overbrengen van de christelijke waarden.

Bijzonder goed

We bieden een warme en veilige omgeving voor leerlingen, ouders en personeel. De school is een transparante, betrouwbare en lerende organisatie. Om de kwaliteit te waarborgen werken leerkrachten, zowel persoonlijk als teambreed, aan de continue ontwikkeling van het onderwijs.

Bijzonder goed onderwijs

We werken aan transparant en kwalitatief goed onderwijs omdat elk kind recht heeft op hoogwaardig onderwijs. We pasesn maatwerk toe. Zodat alle leerlingen een uitdagend en passend aanbod krijgen. Zowel leerlingen met een initiële achterstand, de gemiddeld presterende leerling als ook de meer- enhoogbegaafde leerlingen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten