Leerlingondersteuning

Persoonlijke aandacht voor ieder kind

Eén van de uitgangspunten van ons onderwijs is dat we aandacht hebben voor de individuele leerling. Ieder kind is uniek met zijn of haar mogelijkheden. We houden op onze school rekening met verschillen in aanleg, interesse en tempo en we proberen het onderwijs op het gewenste niveau af te stemmen. De uitdaging voor de school is om te zorgen dat leerlingen uit zichzelf halen wat er in zit. Ook als ze meer- of hoogbegaafd zijn, een leerachterstand hebben te overwinnen of met een handicap moeten leven.

Als het niet goed gaat met uw kind, kijken we samen met u en de groepsleerkracht wat de problemen zijn en hoe ernstig die zijn. Voor leerkrachten is het nuttig om te weten hoe een kind met moeilijkheden zich thuis gedraagt. En door samen naar mogelijke oorzaken te zoeken, kan een beter beeld ontstaan van het kind en van de situatie waarin het kind verkeert.

Extra ondersteuning voor leerlingen

Met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (Berséba) bieden wij zoveel mogelijk leerlingen binnen onze school hulp, zodat het aantal verwijzingen naar een school voor speciaal (basis) onderwijs (SBO) beperkt blijft.

Voor een indruk van het werk dat Berséba verricht verwijzen wij u naar deze flyer.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat welke zorg de school biedt aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Passende begeleiding

We werken met groepsplannen. In deze plannen staan de halfjaarlijkse doelen die in januari en juli geëvalueerd worden. Tussentijds is er steeds evaluatie aan de hand van de methodetoetsen en de observaties van de leerkracht. 

Binnen de groep werken wet op drie instructieniveaus; zorg-, basis- en plusniveau. Leerlingen die meer begeleiding en uitleg nodig hebben, zitten in het zorgniveau. Leerlingen die minder instructie nodig hebben zitten in het plusniveau. Leerlingen die met de reguliere instructie meedoen, vallen onder de basisinstructie. Dit betekent dat iedere leerling begeleiding krijgt, maar dat de instructie, de uitleg en/of het aanbod kan verschillen. Hierdoor is de begeleiding voor alle leerlingen passend. 

Extra ondersteuning geven we aan leerlingen die dit nodig hebben, die met een eigen leerlijn werken of een arrangement hebben. De (extra) ondersteuning wordt in principe in de groep door de leraar zelf verzorgd. In overleg met de IB'er(s) kan de Remedial Teacher of Onderwijsassistent ingeschakeld worden. 

De leerkracht signaleert in de klas en plaatst de leerling in het best passende instructieniveau. Dit signaleren gebeurt door te kijken naar de methodetoetsen, CITO toetsen en door observatie van de leerling. Deze instructieniveaus worden ieder half jaar geëvalueerd naar aanleiding van de Cito- en methodetoetsen, maar de leerkracht kan hier ook tussentijds veranderingen in aanbrengen mocht dit nodig zijn.

Externe expertise

Ook is er de mogelijkheid om externe expertise in te schakelen. Dit kan in de vorm van de orthopedagoog, ambulante begeleiding en/of advies en ondersteuning vanuit andere organisaties. 

Drie keer per jaar bespreekt de leerkracht de leerlingen met de intern begeleider. De resultaten en het welbevinden van de kinderen wordt besproken en wanneer er extra hulp of ondersteuning nodig is, wordt dat in gang gezet. De resultaten van de toetsen (op groeps- en schoolniveau) bespreken we ieder jaar met het team.

Het is mogelijk dat een leerling het niveau van de lesstof van één of meerdere vakken niet kan volgen, ondanks extra hulp en ondersteuning. In overleg met ouders, leerkracht, intern begeleider en zo nodig de orthopedagoog stellen we dan een OP (ontwikkelperspectief) en een IHP (Individueel Handelingsplan) op. Hierin staan de doelen voor de komende periode en het verwachte uitstroomprofiel van de leerling.

Wanneer de begeleiding van een kind meer ondersteuning en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij altijd een gesprek aan met de ouders, het SWV en Jeugdhulp. Wij kunnen zeer waarschijnlijk geen passend onderwijs geven aan:

  1. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de medeleerlingen;
  2. Leerlingen die vanwege hun gedrag een gevaar vormen voor de leraren/medewerkers;
  3. Leerlingen die zeer specialistische medische hulp en ondersteuning nodig hebben.

Met behulp van externen en inzet van ondersteunende materialen overwegen wij de volgende leerlingen een plaats te bieden, in overleg met ouders en afhankelijk van de zwaarte van de aandoening. Dit wordt per leerling bekeken en het besluit wordt genomen door het hele team. We plaatsen maximaal één leerling met deze zorgbehoefte per klas: slechtziend, slechthorend, epilepsie, lichamelijke handicap, hechtingsproblematiek, ASS zonder agressie en NLD.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten