Visie op hoogbegaafdheid

De leerlingen die een IQ hebben van >130 en die beschikken over een aantal specifieke persoonskenmerken zoals creativiteit en taaktoewijding, beschouwen wij als hoogbegaafde leerlingen. Daarbij speelt ook de sociale omgeving, zoals gezin, school een grote rol in de ontwikkeling en het leergedrag van deze leerlingen.

Algemeen

De Prins Mauritsschool beschouwt elke leerling als een uniek persoon met zijn eigen gaven en talenten. Wij beseffen dat de leerlingen die hoogbegaafd zijn evenveel recht hebben op passend onderwijs als leerlingen die goed kunnen meekomen en leerlingen die “zorg naar beneden” toe nodig hebben.

We beschouwen het omgaan met hoogbegaafden vanuit de zorg die aan de leerling besteed moet worden. Niet de afwijkend hogere intelligentie leidt soms tot problemen, maar een andere wijze van leren en denken kan leiden tot zorgen. Ook kan het gebrek aan sociale contacten, het afwijkende gedrag en mogelijke faalangst tot problemen leiden. De hulp die geboden wordt is daarmee niet alleen gericht op het bieden van extra uitdaging, maar ook op het bieden van speciale zorg die bijdraagt aan een evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling.

Samengevat

Er wordt naast het aanbieden van extra uitdaging ook gewerkt aan sociale vaardigheden. Daarnaast wordt faalangst onderkend, besproken en aangepakt, onderpresteergedrag wordt tegengegaan en een zelfstandige werkhouding wordt gestimuleerd.

 

Verrijking en verdieping:

De leerlingen uit groep 1 en 2 krijgen uitdaging in de vorm van Mind-kaarten n(opdrachtkaarten), Pienter en de denksleutels van Ryan. Uitgangspunt in de bovenbouw is de leerstof van het vakgebied taal vooraf te toetsen om eventuele hiaten op te sporen. Rekenen biedt voldoende mogelijkheden tot compacten en de methode geeft daarnaast genoeg extra lesmateriaal. In de onderbouw geldt het vooraf toetsen voor zowel het vakgebied rekenen als taal. Per leerling zal de leerkracht  bekijken wat  een passende aanpak is. Op deze manier krijgt de leerling lesstof op maat aangeboden. De leerling werkt met (week)taken en de lesstof wordt besproken en achteraf geëvalueerd. In eerste instantie krijgt de leerling verdiepende lesstof en wanneer deze opdrachten af en beoordeeld zijn, krijgt de leerling verbredende opdrachten. Naast de verdiepende en verbredende lesstof, gaat de leerling zelfstandig aan het werk met Plannex. Ook de opdrachten van Plannex worden doorgenomen en besproken. De leerkracht en de Specialist Hoogbegaafdheid begeleiden de leerling hierin en houden in ParnasSys de ontwikkelingen bij. De leerling gaat naar de Plusklas als blijkt dat er speciale leerbehoeften zijn zoals samenwerken, plannen en zelfbeeld en Plannex hierin niet voldoende uitdaging biedt.

Plusklas

De Prins Mauritsschool streeft ernaar om een plusklas te creëren die bedoeld is voor leerlingen die specifieke hulp en ondersteuning nodig hebben die niet in de klas geboden kan worden. De beslissing of de leerling deelneemt aan de plusklas wordt genomen op grond van externe onderzoeken of het ingevulde DHH, visie van ouders, leerkracht, intern begeleider, leerling en de specialist hoogbegaafdheid in overleg met de HB-commissie. In deze plusklas zijn leerlingen bezig met opdrachten die gebaseerd zijn op verschillende ontwikkelingsgebieden zoals de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfstandig werken, de creatieve ontwikkeling en de praktische ontwikkeling. Daarnaast wordt gekeken of de executieve functies zoals het vermogen om dingen te organiseren, te focussen en impulsen onder controle houden, voldoende ontwikkeld zijn om op alle ontwikkelingsgebieden te groeien. Er is regelmatig overleg tussen de leerling, leerkracht, specialist hoogbegaafdheid, intern begeleider en ouders over de ontwikkeling. Er wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar zorg op maat, waarbij we de leerling de mogelijkheid bieden om op alle gebieden te ontwikkelen. De leerling wordt gestimuleerd om ook op de gebieden die minder ontwikkeld zijn, te groeien en te komen tot een evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling.